Hợp tác xã nông nghiệp

Với xu hướng phát triển ngành nông nghiệp hiện nay, nhà nước đã có những chính sách đẩy mạnh nông nghiệp, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp hướng tới sản phẩm Ocop – “Mỗi xã một sản phẩm”

Phát triển HTX nông nghiệp là phù hợp với xu thế chung của nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, hiện đại; là cách thức quan trọng để liên kết, hợp tác, nâng cao hiệu quả của sản xuất nhỏ, kinh tế hộ nông dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

1. Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã: Là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

2. Tại sao nên thành lập HTX

2.1. Ưu điểm: Hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt lượng vốn góp giữa các thành viên, mọi người đều có quyền biểu quyết đưa ra quyết định cho các vấn đề của Hợp tác xã. Cơ hội tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

2.2. Hạn chế: Số lương thành viên đông nên rất khó trong việc quản lý và không huy động được nguồn vốn lớn do nguyên tắc phân chia lợi nhuận của Hợp tác xã chủ yếu dựa vào mức độ sử dụng sản phẩm và dịch vụ của thành viên.

2.3. Mục đích của thành lập Hợp tác xã

Hợp tác xã thành lập với mục đích cùng nhau sản xuất, cùng nhau hoạt động, cùng nhau hướng đến lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu rủi ro trên trường đối với sản phẩm.

Khi thành lập Hợp tác xã sẽ được hưởng các chính sách, ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước như:

– Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;

– Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;

– Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới;

– Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

– Tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội;

– Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác;

– Ưu đãi về kết cấu hạ tầng;

– Ưu đãi về tín dụng;…

Xem chi tiết tại đây: Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

3. Hồ sơ thành lập hợp tác xã:

1. Giấy đề nghị thành lập HTX;

2. Điều lệ HTX;

3. Phương án sản xuất, kinh doanh;

4. Danh sách thành viên HTX;

5. Danh sách hội đồng quảng trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên;

6. Nghị quyết Hội nghị thành lập HTX.

Đồng hành cùng WAO trong sản xuất Nông nghiệp thuận tự nhiên để được WAO tư vấn kỹ thuật cây trồng, hỗ trợ nhà vườn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập Hợp tác xã cho nhà vườn nhé.

Xem thêm: Dự án WAO đồng hành

[Vân Anh tổng hợp]

Danh mục: ,