Cung cấp các gói tư vấn kỹ thuật trồng mới, cải tạo vườn, chuyển đổi, quy hoạch tổng thể theo quy trình WAO nông nghiệp thuận thiên.

WAO TIN YÊU nơi mua sắm vật tư chăm sóc cây trồng hữu cơ, vi sinh