Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Điều 24 Nghị định 193/2013/NĐ-CP):

1.1. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

Nhà nước hỗ trợ 100% đối với thành lập mới hoặc đăng ký thay đổi và 50% đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của HTX, liên hiệp HTX do sáp nhập, chia tách, hợp nhất về kinh phí đào tạo chính quy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã.

1.2. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:

– Áp dụng với HTX, liên HTX có sản phẩm liên quan chuỗi giá trị, hoạt động sản xuất xanh, OCOP.

– Nội dung và mức hỗ trợ:

+ Từ ngân sách địa phương: Hỗ trợ 100% chi phí tham gia hội chợ trong nước, chi phí liên quan đến thuê địa điểm thương mại sản phẩm;

+ Từ ngân sách trung ương: Hỗ trợ 100% kinh phí hoạt động liên quan hội chợ triển lãm tại nước ngoài, chứng nhận chất lượng, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và duy trì hoạt động trong 3 năm đầu tiên.

1.3. Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới:

– Hỗ trợ đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ từ nguồn kinh phí của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và cấp tỉnh;

– Được cấp nguồn kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ theo quy định từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ của nhà nước.

1.4. Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã: hỗ trợ tiếp cận, vay vốn ưu đãi lãi suất và bảo lãnh tín dụng từ quỹ hợp tác xã hoặc từ các tổ chức, tín dụng khác.

1.4.1. Mức vốn cho vay và thời hạn: Căn cứ vào phương án sử dụng vốn vay, khả năng tài chính, khả năng hoàn trả, bảo đảm tiền vay của HTX, liên hiệp HTX;

1.4.2. Giới hạn cho vay (tổng mức dư nợ cho vay):

– Đối với HTX hoặc liên hiệp HTX: Tối đa 15% vốn điều lệ thực có của quỹ HTX (tính tại thời điểm quyết định cho vay);

– Đối với HTX hoặc liên hiệp HTX và người có liên quan: Tối đa 25% vốn điều lệ thực có của quỹ HTX (tính tại thời điểm quyết định cho vay).

– Thời hạn cho vay cụ thể do quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã quy định.

1.5. Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội:

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có đủ năng lực được ưu tiên tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội sau đây:

– Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn và quản lý các công trình sau khi hoàn thành, kể cả các công trình chợ và công trình hạ tầng phục vụ phát triển cụm công nghiệp và cụm làng nghề ở nông thôn;

– Các dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác trên địa bàn phù hợp với khả năng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 1.6. Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

– Được cung cấp miễn phí thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật hợp tác xã trước khi thành lập hợp tác xã

– Được hỗ trợ tư vấn xây dựng điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Chính sách ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

Nhà nước có chính sách ưu đãi sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

2.1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế;

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

2.2. Ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Miễn, giảm lệ phí trước bạ đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

3. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ thêm đối với HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp (Theo Nghị định 193/2013/NĐ-CP)

3.1. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: (trụ sở, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến, điện, nước sinh hoạt, chợ, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, cửa hàng vật tư nông nghiệp, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở các dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;)

+ Các công trình kết cấu hạ tầng được nhà nước hỗ trợ xây dựng sau khi hoàn thành là tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chịu trách nhiệm bảo quản, duy tu và bảo dưỡng các công trình trong quá trình sử dụng.

3.2. Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai;

3.3. Ưu đãi về tín dụng: được vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hiện hành: (theo chính sách hỗ trợ của nhà nước, từng địa phương và quy định khác của pháp luật):

– Lãi suất quá hạn được quỹ hợp tác xã quy định tùy từng trường hợp cụ thể nhưng tối đa 150% lãi suất cho vay trong hạn;

– Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp HTX không có khả năng trả nợ hay trả lãi tiền vay sẽ được quỹ hợp tác xã cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định.

3.4. Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh;

Tùy theo mức độ thiệt hại, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh và nhu cầu thực tế, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi về vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành về việc hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất đối với vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh.

3.5. Chế biến sản phẩm.

+ Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng dự án đầu tư chế biến sản phẩm;

+ Ưu đãi về tín dụng trong việc triển khai dự án đầu tư chế biến sản phẩm theo quy định.

Lưu ý: Chính phủ quy định chi tiết Điều này căn cứ vào lĩnh vực, địa bàn, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ của đất nước và trình độ phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

[Vân Anh tổng hợp]

Danh mục: ,